Integritetspolicy

Boxhill är ett externt rekryteringsbolag som rekryterar personal till tjänster där IT och den digitala affären står i fokus.

Boxhill värnar om din personliga integritet.  Med denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi hanterar den personliga information vi får om dig när du ansöker till en specifik tjänst eller på annat sätt nyttjar Boxhills tjänster.

Vilken information sparas om dig?

Genom att skicka in din ansökan på denna sida intygar du att de uppgifter som lämnats av dig är riktiga. Samtidigt samtycker du till att dessa uppgifter kan sparas och behandlas i Boxhills interna rekryteringssystem. Du ger oss därmed tillåtelse att använda dina personuppgifter i syfte att kompetensmatcha dina uppgifter mot de tjänster som erbjuds via Boxill AB. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra arbetsmarknadsrelaterade forum, till exempel LinkedIn och Monster.

Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår kunskapstester under rekryteringsprocessen sparas ytterligare information såsom anteckningar av dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter samt referenser från relevanta källor. Betyg, arbetsintyg och andra intyg som också anses vara relevanta för aktuell rekryteringsprocess kan också komma att samlas in och sparas i vårt system. I det fall kontakt med oss sker via telefon i syfte att söka en tjänst förbehåller vi oss rätten att lägga in dina uppgifter i vårt rekryteringssystem i syfte att administrativt kunna hantera och kartlägga rekryteringsprocessen samt ge dig information om rekryteringsprocessens fortskridande.

Hur använder vi informationen du ger oss?

Den information som finns sparad om dig i vårt interna systemstöd används i syfte att kompetensmatcha dina uppgifter mot de tjänster som erbjuds via Boxhill AB. Dina person- och kontaktuppgifter, svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser, betyg och intyg samt annan nödvändig information kan också komma att göras tillgänglig för tredje part i aktuellt rekryteringsuppdrag för att en anställning skall kunna ske. Med tredje part menas i detta fall det företag eller organisation som är vår uppdragsgivare. Boxhill värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med uppdragsgivare som hanterar dina personuppgifter på ett betryggande och korrekt sätt. I vissa fall har vår uppdragsgivare även önskemål om att genomföra bakgrundskontroll, begära in registerutdrag från brottsregistret, utföra hälsokontroller eller andra kontroller som ligger utanför den ordinarie rekryteringsprocessen. I det fall detta blir aktuellt kommer du att bli informerad och får då möjlighet att ge ditt godkännande.

Framtida rekryteringsuppdrag

Som ett led i att du antingen ansöker till en specifik tjänst alternativt förutsättningslöst registrerar din profil hos Boxhill och därmed ger ditt samtycke, kan vi också komma att kontakta dig för framtida rekryteringsuppdrag som vi anser matcha din profil. Om du önskar avsäga dig från möjligheten att matchas mot framtida rekryteringsuppdrag ber vi dig vänligen att kontakta oss gällande detta. Information om kontaktuppgifter följer nedan.

Tillgång till din information, korrigering eller borttagning

Det är viktigt för oss att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Om du har några frågor angående dina personuppgifter i vårt system, vill få besked om hur vi behandlar dem eller om du vill avsäga ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss.

Andra webbsidor

Den policy för hantering av personuppgifter som Boxhill tillhandahåller avser endast företagets egna hemsida och verksamhet. Besöker du andra sidor som finns länkade via vår hemsida så råder vi dig att läsa igenom deras webbsida och hantering av personuppgifter.

Laglig behandling av personuppgifter

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Kontakt med oss

Kontakta gärna oss om du har ytterligare frågor om hur vi upprätthåller vår hantering av personuppgifter eller den information vi har om dig: info@bhill.se